Deklaracja Dostępności

Wstęp Deklaracji

Gminna Biblioteka Publiczna w Oświęcimiu z/s w Grojcu (zwana dalej „GBP”) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019r., poz.848).

Niniejsza deklaracja w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://gbp.gminaoswiecim.pl/

 

Data publikacji strony internetowej: 2016-09-18
Data ostatniej istotnej aktualizacji : 2020-01-03

 

Status pod względem odstępności

Strona internetowa GBP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne 

 1. Zamieszczone na stronie GBP publikacje w formie plików PDF lub skanów nie są dostępne cyfrowo w całości, gdyż :
 • zostały opublikowane przed dniem 23.09.2018r.
 • lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań GBP,
 • lub nie zostały wytworzone przez GBP.
 1. Część z publikowanych zdjęć i innych plików graficznych nie posiada opisu alternatywnego, gdyż :
 • zostały opublikowane przed dniem 23.09.2018r.,
 • lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań GBP.

 

Ułatwienia 

 1. Na stronie internetowej GBP używać standardowych skrótów klawiszowych.
 2. Strona GBP posiada następujące dodatkowe ułatwienia:
 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery, zielone linki),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • focus wokół elementów nawigacyjnych.

 

Przygotowanie deklaracji 

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.09.22r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z nami.

Osobą kontaktową jest Pani Katarzyna Chowaniec-Bakalarska, adres poczty elektronicznej gbp@gbp.gminaoswiecim.pl.  

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 8428132.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Dane teleadresowe GBP 

Adres korespondencyjny : Grojec, ul. Główna 1, 32-615 Grojec

Telefon/ fax: +48  33 8428132
E-mail: gbp@gbp.gminaoswiecim.pl

 

Informacje na temat procedury

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.

Żądanie powinno zawierać :

 1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
 2. wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo,
 3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
 4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny zawiadamia o tym osobę która wystąpiła z żądaniem, i jednocześnie wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Internetowej  Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba GBP mieści się w Grojcu przy ul. Głównej 1.

Siedziba spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

W bezpośrednim sąsiedztwie GBP znajdują się przystanki autobusowe.

Dojazd z Oświęcimia lub pobliskich miejscowości możliwy jest autobusami MZK Oświęcim (linia nr 16, przystanek „Dom Ludowy”).

Zobacz rozkład jazdy MZK

 

Przed budynkiem GBP znajduje się bezpłatny parking.

Dla osób niepełnosprawnych wyznaczono 1 miejsce parkingowe.

Przestrzenie komunikacyjne GBP wolne od barier poziomych i pionowych.

Do GBP prowadzi wejście z przodu budynku od strony parkingu.

Wejście wyposażone jest w podjazd dla wózków.

Siedziba GBP znajduje się na parterze budynku.

Bezpośrednie wejście do GBP wyposażone jest w podjazd dla wózków.

Toaleta znajduje się na parterze na wprost wejścia.

 

Do budynku GBP można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

W GBP nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych i innych urządzeń lub środków technicznych do obsługi słabosłyszących.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Zapewnienie komunikacji z GBP na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku

odbywa się w zależności od potrzeb.

GALERIA